Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Dysgu Creadigol wedi trawsnewid dulliau addysgu ledled Cymru, gyda rhagor na 119,000 disgybl o 1,200 ysgol ledled Cymru yn cael budd o'r rhaglen. Bydd cam 2 yn ein galluogi i:

  • ymgysylltu â rhagor o ysgolion
  • harneisio gwybodaeth ac arbenigedd ein hysgolion creadigol arweiniol
  • darparu cyfleoedd datblygu proffesiynol i athrawon ac artistiaid
  • parhau i gynnig cyfleoedd newydd i ddisgyblion ifanc drwy Ewch i Weld

Rydym ni’n awyddus i weithio gyda chwmni cynhyrchu fideo i ddangos cynnig y rhaglen, gyda dau nod:

  • hyrwyddo cam 2 y rhaglen
  • hyrwyddo ein gwaith, ein canfyddiadau a’n haddysgeg i randdeiliaid addysg ledled Cymru a’r tu hwnt

Gofynion

Hyd yn hyn mae gennym amrywiaeth o fideos, adnoddau a gwybodaeth werthusol i godi proffil y rhaglen. Rydym ni am grynhoi'r rhain i hyrwyddo’r gwaith, yr addysgeg a chynnig unigryw’r rhaglen drwy greu ffilm.

Rhagwelwn y cydweithiwn â'r cwmni llwyddiannus ac y bydd cyfres o bedwar fideo dwyieithog newydd sy'n gwbl hygyrch i hyrwyddo’r rhaglen:

  • Ysgolion creadigol arweiniol Cam 2:         dwy ffilm
  • Ewch i Weld Cam 2:                                     un ffilm
  • Hyrwyddo rhyngwladol:                              un ffilm

Rhaid i bob un o'r pedair ffilm ategu ein hadnoddau presennol a bod yn addas i’w rhannu ar ein gwefan ac ar Hwb (parth dysgu creadigol Llywodraeth Cymru).
 

Mae'r briff llawn, gan gynnwys manylion ar sut i wneud cais, i'w weld isod.