Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2020
Llawn amser, 37 awr yr wythnos

£20,601 – £25,052 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
Lleolir y swydd yng Nghaerdydd.

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cydweithio ar brosiect mawr i wella safon addysg greadigol yn ysgolion Cymru. Yn y Cynllun Dysgu Creadigol a'r Celfyddydau mae rhaglen uchelgeisiol o weithgarwch.

Disgrifia'r Cynllun strategaeth o weithredu ar y cyd sy'n fodd i Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru gydweithio i roi ar waith yr argymhellion sydd yn adroddiad yr adolygiad, Y Celfyddydau mewn Addysg (Smith 2013).

Rydym yn chwilio am Weinyddwr Prosiect i ymuno â’n tîm prosiect.  Bydd gan ddeilydd y swydd hon swyddogaeth bwysig wrth gefnogi’r holl dîm i weithredu'r argymhellion hynny.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a byddai rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Ymhlith y buddion a gynigir mae oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn cyflog terfynol. Am fanylion pellach a ffurflen gais, ewch i https://celf.cymru/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar ddydd Gwener 30 Awst 2019

Cwblhewch bob un o’r 3 rhan o’r broses ymgeisio. Anfonwch geisiadau at hr@celf.cymru

Dylid nodi na fyddwn ni'n derbyn CVs.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.