Mae dros chwe chant o ysgolion wedi cymryd rhan yn y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol. Rydym ni’n gweithio ag ysgolion unigol er mwyn darparu rhaglen ddysgu sy’n ymateb i’w hangenhion. Mae gan Ysgolion Creadigol Arweiniol fynediad at arbenigwyr creadigol, eu sgiliau a’u hadnoddau er mwyn gwella dysgu ac addysgu.

O fewn Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae disgyblion, athrawon ac arbenigwyr creadigol yn cydweithio ar brosiectau creadigol. Mae’r broses gydweithredol hon yn hybu amgylchedd addysgu lle mae croeso i ddisgyblion i ofyn cwestiynau. Arweinia hyn at gyfleoedd i ddisgyblion wneud penderfyniadau am eu haddysg, tra’n bywiogi’r cwricwlwm yn ogystal.

Gan weithio ag Asiantau Creadigol, mae disgyblion yn ennill mynediad at arbenigwyr sydd â phrofiad o drafod creadigrwydd. Mae gan yr Asiantau Creadigol hyn gefndiroedd mewn meysydd sy’n amrywio o’r celfyddydau i’r diwydiannau creadigol, i’r gwyddorau a threftadaeth. Mae pob un o’n Asiantau Creadigol yn rhannu ein bwriad o gynnal ymarfer blaengar ym maes dysgu creadigol.

Gydag arweiniad a chymorth gan eu Asiantau Creadigol, gall ysgolion ganfod yr Ymarferwyr Creadigol sy’n addas i’w hanghenion. Mae’r Ymarferwyr Creadigol hyn yn datblygu perthnasau wedi’u seilio ar onestrwydd a didwylledd gyda staff yr ysgol. Rhan bwysig o’u rôl yw eu gallu i rannu eu taith greadigol gyda’r disgyblion, a dangos llwybrau at yrfaoedd yn y sector greadigol.

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein Llawlyfr Ysgolion Creadigol Arweiniol, neu’r pamffled Cyflwyniad i Ddysgu Creadigol.